ZŠ LUH PŘIVÍTALA PRVŇÁČKY A PŘEDSTAVILA I NOVOU TŘÍDU PRO ŽÁKY S VADAMI ŘEČI

20. února 2014 v 14:38 | Mgr.Andrea Chrobáková - Lněničková
První den nového školního roku a vůbec celý vstupní týden měl i letos, tak jako každý rok, sváteční atmosféru, kterou asi nejsilněji prožívali prvňáčci a jejich rodiče. Nejinak tomu bylo i na ZŠ Luh. Druhého září přišli žáci z devátých tříd do školy dříve než obvykle, aby si počkali na nové prvňáčky a pomohli jim s hledáním té správné třídy. Z nejmenších dětí tak rychle spadl původní ostych a nejistota, a i ti nejstarší si uvědomili, jak důležité je, když máte v novém prostředí někoho, kdo vám pomůže a poradí. Vedení školy se ve spolupráci s žáky nejvyššího ročníku pokusilo přenést přátelskou a kamarádskou atmosféru i dál než jen do prvního dne školy. Celá "seznamovací akce" totiž vyvrcholila v pátek 6. září, kdy se prvňáčci v doprovodu svých starších kamarádů prošli celou školou. Žáci devátých tříd si své prvňáčky "rozebrali" a ukázali jim, jak škola funguje - a to skutečně od šaten přes jídelnu až po ředitelnu. Zpočátku rozpačité obličeje se rozjasnily, když mohly začmárat barevnými křídami tabule v kmenových třídách "deváťáků", nebo když jim "deváťáci" předali malá vlastnoručně vyrobená zvířátka a pohádkové postavičky - i malá pozornost dokáže zlomit velké napětí. Tím ale "patronát" starších spolužáků nekončí, na celý rok je naplánována řada dalších setkání (např. pohádkové divadélko připravené žáky celého druhého stupně), to vše s jediným cílem - aby si i ti nejmenší uvědomovali, že už do školy patří. Zároveň by si všichni (od nejmenších až po ty, kteří končí) měli touto nenápadnou cestou uvědomit, že se všichni budou ve škole cítit lépe, pokud budou jeden o druhém kamarádsky vědět, ne se přetahovat o to, kdo má ve škole větší a důraznější slovo.
Totéž platí i pro novou třídu I. C., kde se sešlo osm dětí (dvě děvčata a šest chlapců) s různými vadami řeči. Třída je na ZŠ Luh, stejně jako na celém Vsetíně, výjimkou. V dnešní době totiž přibývá čím dál více dětí, jejichž artikulace a komunikační dovednosti při nástupu do 1. ročníku nejsou ještě správné nebo mají i těžší vady řeči. Malí žáčci tak mají možnost se se svými poruchami či výraznými vadami řeči vypořádávat postupně a nenásilně. Stejně jako ostatní musí v průběhu prvního ročníku zvládnout celý rozsah učiva, přesto se při jejich výuce dbá především na to, aby se správně "rozmluvili". Jak říká třídní učitelka Mgr. Milena Šturalová: "Logopedická cvičení budou probíhat formou her během celého vyučování. Budou zaměřena na rozvoj výslovnostní obratnosti, na cvičení mluvidel a jejich správného postavení při výslovnosti. Pochopitelně se budeme zaměřovat také na dechová cvičení." Postupně by se tak žáci měli srovnat se svými vrstevníky a v dalších ročnících budou začleněni do běžných tříd. A co si na nové třídě její učitelka cení nejvíc? "Třída je výborně vybavená nejrůznějšími moderními pomůckami, ale kraluje krásný relaxační kout - kuličkový bazének, který si děti okamžitě zamilovaly."
 

ZŠ VSETÍN LUH – JEDINÁ „FÉROVÁ“ VSETÍNSKÁ ŠKOLA

20. února 2014 v 14:35 | Mgr. Jana Čadová
Základní škola Vsetín Luh obdržela ve čtvrtek 7. listopadu od Ligy lidských práv certifikát Férová škola, který je pro rodiče zárukou kvalitního inkluzivního vzdělávání, spravedlivých podmínek pro všechny děti a fungující komunikace učitelů i vedení školy. Takto oceněné školy ve Zlínském kraji jsou pouze tři, z toho dvě z Otrokovic. V České republice získalo certifikát celkem 27 škol.

Do projektu se mohou hlásit školy z celé České republiky. Cílem udělování certifikátů "Férová škola" je připomenout veřejnosti, že společné vzdělávání všech dětí v běžných třídách může fungovat a je přínosem pro celou společnost. Projekt, který vytvořila Liga lidských práv, chce dát šanci dětem, které potřebují při výuce speciální péči, aby se zařadily do škol a rozvinuly své schopnosti. Zařízením, která se chtějí do projektu zapojit je přidělen průvodce, který se je snaží motivovat ke splnění podmínek pro udělení certifikátu.

"Mezi povinné podmínky, které musela naše škola splnit, patřila například motivace ke vzdělávání, různorodost tříd, jak se věnujeme problematice šikany, jestli je prostředí školy pro děti příznivé nebo jaká je komunikace mezi školou a rodiči," popsala pouze část povinných podmínek Ivana Bednáriková, zastupující ředitelka ZŠ Vsetín, Luh 1544 a dodala: "Naše škola byla přihlášena do projektu již druhý rok, během této doby školu navštívili několikrát hodnotitelé Férové školy. Setkali se s našimi pedagogy a společně řešili problematiku účinné komunikace s rodiči, procházeli si školu a navštěvovali výuku v různých třídách. Mezi silné stránky naší školy byl mimo jiné vyzdvižen partnerský přístup k žákům, přihlížení k potřebám jednotlivých žáků, zavádění nových forem práce s žáky (např. dramaterapie, masáže dětí ve školách), a také to, že škola nevnímá problémy jako ohrožení, ale otevřeně o náročných situacích mluví a řeší je v týmu se speciální pedagožkou. V rámci projektu jsme měli možnost navštívit i jiné školy Byla to pro nás velmi cenná zkušenost - získali jsme nové kontakty, pomocné materiály a hlavně přesvědčení, že naše snaha není marná."

Získání certifikátu pro jedinou základní školu ve Vsetíně také spokojeně hodnotil Petr Kořenek, II. místostarosta města: "Jsem moc rád, že základní škola Luh byla oceněna, a že patří mezi ty školy, které jsou vnímány jako otevřené každému dítěti, školy rozvíjející potenciál každého žáka a zajišťující spravedlivé podmínky a kvalitní vzdělávání pro všechny děti bez ohlednu na zdravotní či sociální handicap."

Zpracovala: Jana Čadová, pracovník vztahů k veřejnosti MěÚ Vsetín, tel.: 571 491 564, 737 019 667, E-mail: jana.cadova@mestovsetin.cz

Závěrečná konference projektu "Integrace"

31. března 2011 v 19:18 | Haša |  Tiskové zprávy
Ve středu v odpoledních hodinách proběhla závěrečná konference ke slavnostnímu ukončení projektu v prostorách vsetínských Maštalisek. Akce se zúčastnili současní i bývalí pedagogové ZŠ Vsetín, Luh 1544 a několik hostů, kteří se podíleli na spolupráci během realizace.
Součástí akce byly prezentace a ukázky práce projektového týmu, aktivit dětí a jejich pomůcek. Všichni měli možnost shlédnout premiéru dokumentu, který můžete vidět i na stránkách TV Beskyd (video) .
 


Natáčení dokumentu Integrace

21. března 2011 v 12:34 | Haša |  Informace o projektu


V první jarní den proběhlo v prostorách naší školy natáčení dokumentu o projektu "Integrace". Cílem bylo zachytit momenty výuky integrovaných žáků, natočit prostředí, ve kterém se pohybují a zachytit pedagogickou praxi v hodinách biologie nebo hudební výchovy. Dokument zachytí nejen rozhovory ředitelem školy, členy realizačního týmu Bronislavou Dotiskovou, Zuzanou Sochorovou, ale i s žáky, kteří jsou integrováni do běžné výuky.

ŠKOLENÍ UČITELŮ NA ZŠ VSETÍN, LUH

14. února 2011 v 12:05 |  Tiskové zprávy
Školení

V rámci realizace projektu "Zvýšená péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pro usnadnění integrace", který je na naší škole realizován díky spolufinancování Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky, proběhla na naší škole další vzdělávací akce. 
Seminář vedený Mgr. Tomášem Kotenem byl zaměřen na to, jak aktivizovat žáky ve výuce, zvýšit jejich zájem o učivo, jak hodnotit žáky, jak zapojit do výuky žáky méně úspěšné či neprůbojné. Seminář byl plný inspirací a ukázek prací žáků. Učitelé si na žáky i sami zahráli a vyzkoušeli si na vlastní kůži některé z aktivizačních činností. 
                                                                                               Mgr. Zuzana Sochorová

Zpráva o průběhu projektu

25. ledna 2011 v 10:31 |  Informace o projektu

Setkání

V souladu s harmonogramem se projekt se zkráceným názvem "Integrace" se blíží ke konci. V průběhu realizace jsme museli nastavit krizový režim, neboť financování projektu není ideální. Taktéž došlo k rozsáhlé výměně pracovníků projektu, což nám působilo další problémy.
Cíle však budou naplněny a
využívány při další činnosti v rámci integrací žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na naší škole. V průběhu projektu byla vybavena relaxační místnost pro činnosti speciální pedagogické péče. Tato místnost je pravidelně využívána. Ověřovaly různé prvky práce a to jak v rámci pravidelné výuky i mimo ni. Naši kolegové z týmu hledali inspiraci i na jiných základních školách, kde se seznamovali se způsoby práce a pomůckami. V současné době dochází k celkové sumarizaci poznatků, zpracování příruček a přípravě závěrečné konference.

Muzikoterapie a další činnosti v oblasti estetické výchovy

25. října 2010 v 12:31 | Haša
muzikoterapie

Muzikoterapie je léčebná metoda používající jako terapeutického prostředku hudbu.

Hudba ovlivňuje vegetativní funkce - srdeční rytmus, krevní tlak, dýchání, svalový tonus, motoriku, termoregulaci a pod. Používá se ke zmírnění bolesti, úzkosti, strachu (např. při chirurgických nebo stomatologických zákrocích), u poinfarktových stavů, při léčbě dlouhotrvajících chorob (např. tuberkulózy).

V psychoterapii se hudba užívá k léčbě adaptability, komunikace, v souvislosti s neurózami a pod. Hudba je sama o sobě komunikací, proto umožňuje oslovení a porozumění i tam, kde jsou narušeny běžné mezilidské kontakty. Pomáhá jednak poslech hudby (tzv. receptivní muzikoterapie) a jednak aktivní provozování hudby - např. jako emoční ventil, jako prostředek restrukturace vztahu jedince a kolektivu a pod.

Zdroj informací: Wikipedie

Licence Creative Commons

První výsledky práce s žáky

1. září 2010 v 9:20 | Haša, Sochorová |  Informace o projektu
Výsledky realizace jedné z klíčových aktivit. V rámci této klíčové aktivity rozvíjeli zejména jemnou motoriku, představivost a fantazii.

Děti
Květy
Práce

Relaxační místnost

2. listopadu 2009 v 8:34 | Mgr.Igor Haša |  Informace o projektu
Po dokončení nutných stavebních úprav byla místnost vybavena nábytkem pro školního psychologa a pedagogy, relaxačním bazénkem, odpočinkovými vaky a lamelovou zástěnnou.

Stavební ruch ve škole během prázdnin 2009

27. července 2009 v 18:22 | Igor Haša |  Informace o projektu

Příprava konkrétních aktivit projektu je v poslední fázi. Na fotografiích vidíte realizaci stavebních úprav na nové relaxační místnosti. Po rekonstrukci elektrorozvodů následovaly zednické a malířské práce. Nová je rovněž podlaha dvou spojených místností.
Kam dál